Нова подзаконска акта у систему јавних набавки

Аутор чланка
Нова подзаконска акта употпунила су правну регулативу неопходну за примену нових одредаба измењеног и допуњеног Закона о јавним набавкама, који своју потпуну примену остварује од 1. јанура 2016. године   Нови закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 68/15) ступио је на снагу 12. августа 2015. године, осим одредаба члана 24. којима је примена одложена од 1. јануара 2016. године. Стога се појавила потреба за доношењем нових подзаконских аката, као и за усаглашавањем старих подзаконских аката с новим одредбама Закона о јавним набавкама, па је Управа за јавне набавке, којој је овај посао поверен, донела и објавила нова подзаконска акта, и то: (1) Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова; (2) Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца; (3) Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца; (4) Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки; (5) Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке, и (6) Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка.   (1) Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова објављен је у „Сл. гласнику РС”, бр. 86/15 од 14. октобра 2015. године који је ступио на снагу и почео да се примењује наредног дана од дана објављивања, односно од 15. октобра 2015. године. Овим правилником ближе се уређују обавезни елементи конкурсне документације, као и начин доказивања испуњености постављених услова за учешће у поступцима јавних набавки.   Правилник је прецизирао обавезне елементе конкурсне документације по врстама поступака и то у: –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In