Нова подзаконска акта у систему јавних набавки

Аутор чланка
Употпуњујући систем јавних набавки, донета подзаконска акта омогућавају несметано покретање ових поступака и већи број екстерних контрола које ће пратити и надзирати сâм процес, од његовог планирања, па све до реализације. Упознајмо сваки од ових аката   Примена новог Закона о јавним набавкама, који је ступио на снагу 6. јануара 2013. године („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), допуњена је новим сетом подзаконских аката и то: 1) Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. гласник РС”, бр. 29/13 од 29. 3. 2013. године); 2) Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 од 29. 3. 2013. године); 3) Правилником о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 29/13 од 29. 3. 2013. године); 4) Правилником о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Сл. гласник РС”, бр. 29/13 од 29. 3. 2013. године); 5) Правилником о грађанском надзорнику („Сл. гласник РС”, бр. 29/13 од 29. 3. 2013. године); 6) Правилником о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Сл. гласник РС”, бр. 31/13 од 5. 4. 2013. године); и 7) Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Сл. гласник РС”, бр. 33/13 од 10. 4. 2013. године).   Од нових законских и подзаконских решења очекује се превентивно деловање у процесу јавних набавки, отклањање узрока корупције, остварење буџетских уштеда, већа буџетска дисциплина у поступку трошења јавних финансија, као и већи број екстерних контрола које ће пратити и надзирати процес јавних набавки, од његовог планирања, па све до реализације. Нови Закон у члану 51, заједно са подзаконским актом, по први пут утврђује рокове за доношење


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In