Нови концепт активне легитимације у поступку заштите права у поступцима јавних набавки

Аутор чланка
У склопу законских измена у поступцима заштите права у систему јавних набавки, у овом тексту говоримо о новом концепту активне легитимације     Изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 68/15, у даљем тексту: Закон), које су на снази од 12. августа 2015. године (осим измењеног члана 51. који се примењује од 1. јануара 2016. године), највеће новине су уведене управо у поступцима заштите права, пре свега у погледу новог концепта активне легитимације, те рокова и начина подношења захтева за заштиту права, као и у суспензивности поступка јавне набавке услед поднетих захтева за заштиту права. Осим тога, одређене измене су извршене како у поступању наручиоца по поднетим захтевима, тако и саме Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и у прописаним износима такси.   У наставку текста осврнућемо се на нови концепт активне легитимације.   Захтев за заштиту права у складу са чланом 148. ст. 1. Закона може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Aктивна легитимација представља процесну претпоставку која се односи на право лица да у сопствено име води конкретан поступак правне заштите, а преузета је из Директиве 2007/66/ЕЗ Европског парламента и пресуда Европског суда правде. Појам активно легитимисаног лица за подношење захтева за заштиту права сада је у знатној мери измењен. Оно што, пре свега, треба напоменути јесте то да нови концепт активне легитимације не доноси новине кад се постојање ове процесне претпоставке везује за подношење захтева за заштиту права у фази поступка јавне набавке пре истека рока за подношење понуда, када се захтев за заштиту права подноси ради оспоравања конкурсне документације, позива за подношење понуда или


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In