Одговорност за реализацију Уговора о јавним набавкама – примери уочених неправилности приликом инспекцијске контроле

Аутор чланка
Приликом реализације уговора након спроведеног поступка јавне набавке, односно Уговора о јавној набавци, уочене су одређене неправилности које ће бити предмет анализе у овом тексту. Уводни део У циљу наменског и законитог коришћења средстава наручилац је дужан да набавку добара, радова и услуга изврши на правилан и законит начин, тј. онако како је прописано одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Закључивањем Уговора о јавној набавци поступак набавке је окончан и приступа се реализацији закљученог уговора. Од понашања уговорних страна, тј. од наручиоца и извршиоца зависи да ли се Уговор реализовао у складу са Законом и уговореним одредбама. Подсетник: Да би извршио набавку на законит начин, наручилац припрема конкурсну документацију у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама, па је, сходно том члану, у конкурсној документацији дужан да, измећу осталог, утврди врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, затим начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., као и техничку документацију и планове, образац цене и др., зависно од врсте поступка и природе предмета јавне набавке, дакле елементе које ће садржати Уговор о јавној набавци. Овде треба истаћи да су Законом о јавним набавкама (члан 115. Закона) прописане измене током трајања уговора, тако да након закључења Уговора о јавној набавци наручилац може да повећа обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да вредност Уговора може да се повећа максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, тј. од 5.000.000,00 динара. Такође, након закључења Уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената Уговора из објективних разлога, који морају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти