Однос Закона о запосленима у јавним службама и Закона о раду (други део)

Аутор чланка
У овом тексту, чији је први део објављен у прошлом броју нашег часописа, настављена је анализа одредаба Закона о запосленима у јавним службама и његовог односа према Закону о раду, при чему је у овом делу акценат стављен на основе престанка радног односа запослених у јавним службама. Престанак радног односа Одредбама чланова од 136. до 174. Закона о запосленима у јавним службама (у даљем тексту: Закон) уређени су основи престанка радног односа запослених у овим радним срединама. Наведене одредбе садрже решења која се односе на основе раскида радно-функционалне везе са одређеним новинама у односу на одговарајуће одредбе Закона о раду. Према наведеним одредбама Закона, основи престанка су следећи: – Престанак радног односа споразумом који је прописан одредбом члана 136. Закона остварује се у складу са законом којим се уређује област рада. То значи да би у вези са овим основом престанка меродавна била одредба члана 177. став 2. Закона о раду, која прописује обавезу послодавца да пре потписивања споразума запосленог писменим путем обавести о последицама до којих долази у остваривању права у случају незапослености.[1] До примене става 1. овог члана Закона о раду неће доћи јер став 1. члана 136. Закона прописује да послодавац и запослени могу да закључе писмени споразум о престанку радног односа у складу са законом којим се уређује област рада, којим се одређује и дан када престаје радни однос. Дакле, у том случају, у погледу форме у којој се остварује престанак радног односа по споразуму делује правило lex specialis derogat legi generali. Према ставу 2. члана 136. овог закона, престанак радног односа на основу споразума послодавца и запосленог не односи се на директора. Запосленом по сили закона престаје радни однос у случајевима: – када запослени наврши 65 година живота ако има најмање 15 година стажа осигурања (навршење радног века), односно навршењем година живота и стажа осигурања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In