Одредбе којима се спречава корупција у јавним набавкама и брига о реализацији уговора о јавним набавкама

Аутор чланка
Коруптивне радње се, као потенцијална опасност у јавним набавкама, јављају у свим фазама поступка јавне набавке, од његовог планирања, преко образовања Комисије за јавну набавку, оглашавања и израде конкурсне документације, до отварања и оцене понуда, а нарочито у фази реализације уговора о јавној набавци.   Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) предвидео је и низ антикоруптивних одредби, које је потребно посебно сагледати и имати у виду приликом примене Закона о јавним набавкама. Наиме, прва антикорупцијска мера у Закону о јавним набавкама може се уочити у члану 21. овог закона, у коме су наведене мере које су по свом називу сврстане у опште мере за спречавање корупције. Овим одредбама предвиђено је да је наручилац обавезан да предузме све потребне активности како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци, али и како би се корупција правовремено открила, како би биле отклоњене или умањене штетне последице корупције и како би учесници у корупцији били кажњени у складу са Законом. Стога се члан 21. ослања на члан 20. овог закона, у коме је, као обавезна, прописана писана комуникација у поступку и на пословима јавних набавки, што је мера која такође има антикорупцијско дејство. Према члану 20. Закона о јавним набавкама, писана комуникација се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Одредбама члана 21. овог закона прописано је да, ако према околностима конкретног случаја није целисходно остварити комуникацију на начин одређен чланом 20. став 1. овог закона, лице запослено на пословима јавних набавки, односно друга лица дужна су да сачине записник или на други начин евидентирају предузете радње. Тај други начин може да буде службена белешка о предузетим радњама, званично заведена код наручиоца,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In