Осврт на измене и допуне Закона о буџетском систему

Аутор чланка
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 72/19 – даље: Закон) дефинисани су поједини појмови који се користе у Закону о буџетском систему, а уједно је извршена и допуна већ дефинисаних појмова. Измене су ступиле на снагу 8. 10. 2019. године.   ЕВИДЕНЦИОНИ РАЧУН   Законом је измењен члан 2. тачка 49а) Закона о буџетском систему: евиденциони рачун је рачун корисника буџетских средстава у оквиру система извршења буџета Републике Србије, односно локалне власти, на коме се евидентирају извршена плаћања и примања тог корисника за све трансакције преко рачуна извршења буџета Републике Србије, односно локалне власти, који не учествује у платном промету, као и рачун преко којег се врши уплата јавних прихода и који учествује у платном промету. Овом изменом извршена је допуна дефиниције евиденционог рачуна јер је била изостављена дефиниција евиденционог рачуна за кориснике буџетских средстава који у оквиру извршења буџета локалне власти отварају евиденциони рачун на коме се евидентирају извршена плаћања и примања тог корисника за све трансакције преко рачуна извршења буџета локалне ласти који не учествује у платном промету и преко којег се врши уплата јавних прихода и који учествује у платном промету.   ОВЛАШЋЕЊЕ МИНИСТРУ ЗА КОНВЕРЗИЈУ СРЕДСТАВА НА КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА   Чланом 2. овог закона допуњен је члан 10. став 1. Закона о буџетском систему, којим је дато овлашћење министру, односно лицу које он овласти да може да инвестира новчана средства на консолидованом рачуну трезора Републике Србије, осим прихода за које је у посебном закону, односно међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, на домаћем или иностраном финансијском тржишту новца или капитала, у складу са законом и другим прописом, а може и да врши и конверзија ових средстава.   ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА   Чланом 3. овог закона мењају се ставови 5–8 у члану 27г Закона о буџетском систему,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In