Осврт на нови Закон о контроли државне помоћи

Аутор чланка
У јануару почиње примена новог закона који доноси другачија правила из области контроле државне помоћи, па је овај текст посвећен најзначајнијим решењима из поменутог закона. Закон о контроли државне помоћи, који је донела Народна скупштина Републике Србије 10. октобра 2019. године („Сл. гласник РС”, број 73/2019), у примени је од 1. јануара 2020. године, осим чланова од 9. до 24, који су у примени од 19. октобра ове године. Претходни Закон о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС”, број 51/09) донет је 2009. године, а примењује се од 2010. године. Током примене овог закона испоставило се да је неопходно да се на другачији и потпунији начин регулишу нека битна питања везана за област државне помоћи, вођење самог поступка контроле државне помоћи и начин организације и функционисања Комисије за контролу државне помоћи. Основни разлог за доношење новог закона јесте прецизирање и допуна појединих одредаба у циљу ефикаснијег спровођења у пракси, као и увођење нових правних института из области државне помоћи у правни систем Републике Србије. Такође, полази се од препорука Европске комисије из годишњих извештаја о напретку Републике Србије, као и мерила које је неопходно да Република Србија испуни ради отварања преговарачког поглавља 8 – Политика конкуренције, што се све односи на додатно усаглашавање домаћег законодавства са европском правном регулативом. Доношењем новог закона прецизиране су одредбе и отклоњене нејасноће које су уочене у примени, уз обезбеђење транспарентности у додели државне помоћи прописивањем јасних правила, а нарочито ће се ојачати капацитети Комисије, која ефикасном применом закона треба да допринесе подстицању привредног развоја. Један од разлога за доношење новог закона који уређује област државне помоћи јесте и усклађивање са новим Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18). Осврт је пре свега начињен на постојећа решења, а нарочито на она која се односе на поступке пред Комисијом, јер је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In