Осврт на Уредбу о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година

Аутор чланка
Разлог за доношење ове уредбе огледа се у потреби да се овим подзаконским актом прецизира, а тиме и у пракси превазиђу недоумице око тога који износ и у ком финансијском плану треба да буде укључен од стране буџетског корисника уколико корисници преузимају обавезе по уговорима који захтевају плаћање у више година   Чланом 54. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/14) прописана је одговорност за преузете обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, а овим одредбама је, између осталог, регулисано да преузете обавезе од стране наведених корисника јавних средстава морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години. Ово ограничење не примењује се на обавезе повезане са задуживањем државе и са управљањем јавним дугом, као и на обавeзе по основу међународних споразума.   Изузетно од ових одредаба, а у складу са одредбама Закона о буџетском систему, као и одредбама позаконског акта овог закона, директни и индиректни корисници буџетских средстава, као и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, могу преузети обавезе по уговорима уколико испуњавају за то одређене услове, односно испуне критеријуме за добијање сагласности на вишегодишње уговарање. Ставом 7. члана 54. овог закона, дато је овлашћење Влади, да на предлог Министарства финансија, ближе уреди критеријуме за утврђивање природе расхода и услове и начин прибављања сагласности за преузете обавезе по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. У складу са наведеним овлашћењем, Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС”, бр. 21/2014, у даљем тексту: Уредба), а која представља подзаконски акт Закона о буџетском


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In