Планирање као основни предуслов за успешну реализацију јавних набавки

Аутор чланка
Процес планирања је комплексна пословна активност и једна од основних управљачких функција сваког предузећа, а када га посматрамо у систему јавних набавки, представља синтезу система финансијског планирања и система планирања набавки   Финансијски план и план набавки доносе се на годишњем нивоу и морају бити усклађени, а свако њихово међусобно одступање доводи до потешкоћа у реализацији активности и постављених циљева пословања.   Процес и методологија финансијског планирања зависе од пословне и финансијске политике предузећа, а конкретизују се кроз финансијске планове изражене у финансијским показатељима за одређени временски период. Финансијским планирањем дефинишу се потребна финансијска средстава предузећа у функцији постављених циљева пословања. У том смислу, дефинисани су време, количина, извор и структура потребних финансијских средстава кроз план биланса успеха, план биланса стања, план новчаних токова и план дугорочних улагања. Основна сврха финансијског планирања јесте да се обезбеди оптимизација структуре средстава, ликвидности и извора средстава, као и да се осигура рационално финансирање уз одговарајући степен ликвидности и рентабилности пословања предузећа. Финансијско планирање омогућава да се с великим степеном сигурности унапред предвиди и контролише одвијање укупног процеса пословања предузећа и спречи нерационално ангажовање финансијских средстава. Кроз функцију финансијског планирања врши се финансијска контрола предузећа, будући да финансијско планирање посебно потенцира два основна начела пословања, а то су: ликвидност и рентабилност. Финансијски план мора да буде детаљан, реалан и усклађен с расположивим ресурсима предузећа. При том, он мора да садржи прецизну спецификацију трошкова разврстаних по одговарајућим категоријама трошкова и њихову прецизну спецификацију по активностима. Основ за израду финансијског плана код корисника јавних средстава који се финансирају из буџета Републике Србије јесте Закон о буџету Републике Србије за сваку фискалну годину. Корисници буџетских средстава дужни су да припреме предрачун расхода који треба да садржи неопходне податке о броју и структури запослених, неопходним материјалним трошковима и посебним наменама. Уколико држава на време не донесе буџет за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In