Планирање као основни предуслов за успешну реализацију јавних набавки

Аутор чланка
Процес планирања је комплексна пословна активност и једна од основних управљачких функција сваког предузећа, а када га посматрамо у систему јавних набавки, представља синтезу система финансијског планирања и система планирања набавки

 

Финансијски план и план набавки доносе се на годишњем нивоу и морају бити усклађени, а свако њихово међусобно одступање доводи до потешкоћа у реализацији активности и постављених циљева пословања.

 

Процес и методологија финансијског планирања зависе од пословне и финансијске политике предузећа, а конкретизују се кроз финансијске планове изражене у финансијским показатељима за одређени временски период. Финансијским планирањем дефинишу се потребна финансијска средстава предузећа у функцији постављених циљева пословања. У том смислу, дефинисани су време, количина, извор и структура потребних финансијских средстава кроз план биланса успеха, план биланса стања, план новчаних токова и план дугорочних улагања.

Основна сврха финансијског планирања јесте да се обезбеди оптимизација структуре средстава, ликвидности и извора средстава, као и да се осигура рационално финансирање уз одговарајући степен ликвидности и рентабилности пословања предузећа. Финансијско планирање омогућава да се с великим степеном сигурности унапред предвиди и контролише одвијање укупног процеса пословања предузећа и спречи нерационално ангажовање финансијских средстава.

Кроз функцију финансијског планирања врши се финансијска контрола предузећа, будући да финансијско планирање посебно потенцира два основна начела пословања, а то су: ликвидност и рентабилност.

Финансијски план мора да буде детаљан, реалан и усклађен с расположивим ресурсима предузећа. При том, он мора да садржи прецизну спецификацију трошкова разврстаних по одговарајућим категоријама трошкова и њихову прецизну спецификацију по активностима.

Основ за израду финансијског плана код корисника јавних средстава који се финансирају из буџета Републике Србије јесте Закон о буџету Републике Србије за сваку фискалну годину.

Корисници буџетских средстава дужни су да припреме предрачун расхода који треба да садржи неопходне податке о броју и структури запослених, неопходним материјалним трошковима (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме