Планирање вишегодишњих капиталних инвестиција у одлукама о буџету локалне власти

Аутор чланка
Обрађујући ову тему, настојаћемо да одговоримо на дилему која се често појављује у јединицама локалне самоуправе у вези са капиталним инвестицијама (класе 5) и вишегодишњим уговарањем ових издатака     Буџетски корисници често постављају питање ко утврђује шта ће бити капитални издатак према члану 54. ст. 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15), односно за које издатке могу директни и индиректни буџетски корисници и организације за обавезно социјално осигурање преузети обавезе по уговору који захтева плаћање у више година у складу са овим чланом и на који начин то треба урадити, с обзиром на то да Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС”, бр. 21/14) прописује само начин и критеријуме за добијање сагласности надлежних органа на вишегодишње уговарање за контуну групу 42 – Коришћење роба и услуга.   Сматрамо да је, најпре, неопходно да се осврнемо на појам инвестиција у јавном сектору, а тај појам је дефинисан у најширем смислу као употреба једног дела домаћег или боље рећи расположивог производа за замену и повећавање основних фондова у привреди и ванпривредним делатностима и за увећање залиха сировина, недовршене производње и готових производа у привреди. Дакле, појам „инвестицијеˮ обухвата широк спектар улагања, док је у јавном сектору Закон о буџетском систему инвестиције дефинисао као капиталне пројекте. С тим у вези треба истаћи да је чланом 2. тач. 21а) Законa о буџетском систему дефинисано да капитални пројекти јесу пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфрастуктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти