Планирање вишегодишњих капиталних инвестиција у одлукама о буџету локалне власти

Аутор чланка
Обрађујући ову тему, настојаћемо да одговоримо на дилему која се често појављује у јединицама локалне самоуправе у вези са капиталним инвестицијама (класе 5) и вишегодишњим уговарањем ових издатака

 

 

Буџетски корисници често постављају питање ко утврђује шта ће бити капитални издатак према члану 54. ст. 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15), односно за које издатке могу директни и индиректни буџетски корисници и организације за обавезно социјално осигурање преузети обавезе по уговору који захтева плаћање у више година у складу са овим чланом и на који начин то треба урадити, с обзиром на то да Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС”, бр. 21/14) прописује само начин и критеријуме за добијање сагласности надлежних органа на вишегодишње уговарање за контуну групу 42 – Коришћење роба и услуга.

 

Сматрамо да је, најпре, неопходно да се осврнемо на појам инвестиција у јавном сектору, а тај појам је дефинисан у најширем смислу као употреба једног дела домаћег или боље рећи расположивог производа за замену и повећавање основних фондова у привреди и ванпривредним делатностима и за увећање залиха сировина, недовршене производње и готових производа у привреди. Дакле, појам „инвестицијеˮ обухвата широк спектар улагања, док је у јавном сектору Закон о буџетском систему инвестиције дефинисао као капиталне пројекте.

С тим у вези треба истаћи да је чланом 2. тач. 21а) Законa о буџетском систему дефинисано да капитални пројекти јесу пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфрастуктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт, укључујући услуге пројектног (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме