Поступак инспекцијске контроле примене Закона о јавним набавкама

Аутор чланка
Поступак инспекцијске контроле примене Закона о јавним набавкама приказан је кроз примере спровођења поступака јавних набавки у којима је вршена контрола планова јавних набавки и одлука о покретању поступака, уз утврђивање одговорности наручиоца и одговорног лица наручиоца у случају неправилности у наведеним поступцима.   Подсетник: Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15, 68/15 – у даљем тексту: Закон) уређујe се планирање јавних набавки, услови, начин и поступак јавне набавке; регулише централизација јавних набавки; уређује јавна набавка у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и у области одбране и безбедности; одређује начин евидентирања података о јавним набавкама; одређује начин заштите права у поступцима јавних набавки и у другим случајевима у складу са Законом; као и друга питања од значаја за јавне набавке. Одредбама члана 57. Закона о буџетском систему прописано је да уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Имајући у виду ове одредбе и одредбе члана 86. Закона о буџетском систему, којима је утврђена функција буџетске инспекције, а то је инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из чл. 84. и 85. овог закона, делокругу рада и овлашћењима буџетске инспекције припада и контрола примене одредаба Закона о јавним набавкама. У поступку контроле утврђује се да ли је спроведен поступак јавне набавке и да ли је уговор о јавној набавци закључен у складу са Законом о јавним набавкама. Контролом Плана јавних набавки утврђује се да ли је контролисани субјект донео Годишњи план јавних набавки и да ли је План јавних набавки донет у складу са Законом. Наиме, Законом


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In