Поступак израде нацрта и утврђивања предлога, као и доношења одлуке о буџету према одредбама Закона о буџетском систему

Аутор чланка
У тексту који следи детаљно вас упознајемо с процедуром доношења одлуке о буџету општина и градова, уз осврт на доношење одлуке о привременом финансирању и разрешење уобичајених недоумица које се јављају током овог поступка

 

Припрема и доношење буџета и финансијских планова директних и индиректних корисника буџетских средстава регулисани су члановима 28–48. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон).

 

Законом су прописани:

– припрема буџета;

– буџетска класификација;

– утврђивање суфицита и дефицита;

– буџетски календар;

– припрема Упутства за припрему буџета Републике Србије и буџета локалне власти;

– препоруке локалним властима и смернице локалне власти;

– основнe економскe претпоставкe релевантнe за припрему буџета локалне власти;

– припрема предлога финансијских планова директних и индиректних корисника буџета;

– разматрање захтева буџетских корисника;

– утврђивање предлога буџета;

– доношење буџета;

– ограничења код доношења буџета;

– објављивање буџета;

– доношење одлуке о привременом финансирању уколико се буџет не донесе у утврђеном року;

– могућност измена и допуна буџета, као и

– процена финансијских ефеката закона и других прописа на буџет.

 

 

Припрема буџета

Одлука о буџету јединица локалне самоуправе (општине или града) јесте одлука којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну или три године (капитални издаци исказују се за три године), а доноси га скупштина аутономне покрајине, односно скупштина општине, односно града или града Београда (у даљем тексту: скупштина локалне власти). Она садржи и одредбе битне за извршење те одлуке, а у случају кад се буџет доноси за три године, приходи и примања, расходи и издаци исказују се за сваку годину посебно.

 

Буџет се састоји из општег и посебног дела.

 

Општи део буџета обухвата:

1) рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине); буџетски суфицит, односно дефицит;

2) (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме