Прекршајна одговорност за наручиоце и понуђаче у јавним набавкама

Аутор чланка
У тексту који је пред вама дајемо детаљан преглед одредби Закона о јавним набавкама које се односе на прекршајну одговорност наручилаца и понуђача.   Прекршајна одговорност за наручиоце и понуђаче прописана је у глави X, под називом Kазнене одредбе, у којој су посебно побројани прекршаји за наручиоца чланом 169. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а потом и прекршаји за понуђача у члану 170. овог закона. Ставом 1. члана 169. Закона о јавним набавкама обухваћено је 11. тачака за које је овим одредбама запрећена новчана казна за наручиоца у распону од 100.000 динара до 1.000.000 динара, односно за одговорно лице наручиоца у износу од 30.000 динара до 80.000 динара. Тачком 1) става 1. члана 169. Закона о јавним набавкама прописана је радња наручиоца која представља прекршај и то ако наручилац не заштити податке о понуди и понуђачу. Чланом 14. Закона о јавним набавкама прописана је дужност наручиоца да: чува као поверљиве све податке о понуђачима, садржане у понуди, које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама односно пријавама, до отварања понуда односно пријава. Такође је прописано да се неће сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Другим речима: све што се уноси у записник о отварању понуда, односно, све што утиче на бодовање и рангирање понуда, не може се сматрати поверљивим. Међутим, да би наручилац имао обавезу да заштити поверљиве податке, у овој правној ситуацији морају бити испуњена два кумулативна услова и то: да је понуђач поверљиве податке означио у својој понуди, као и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In