Приходи општина и градова са посебним освртом на самодопринос, као изворни приход буџета

Аутор чланка
У тексту који следи детаљно ћемо говорити о приходима јединица локалне самоуправе који се користе у циљу обављања изворних и поверених послова општинских и градских управа, уз посебан осврт на самодопринос, као изворни приход буџета. Осим тога, осврнућемо се и на неколико уобичајених дилема у вези са приходима општина и градова   Законом о финансирању локалних самоуправа („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 –усклађени дин. изн. и 125/14 – усклађени дин. изн.) уређује се обезбеђивање средстава општинама, градовима и граду Београду, а та средства су обезбеђена локалним самоуправама ради обављања изворних и поверених послова општинских и градских управа.   Средства буџета општина и градова обезбеђују се из: – изворних и уступљених прихода; – ненаменског и наменског трансфера из буџета Републике Србије; – примања по основу задуживања, и – других прихода и примања утврђених законом.   Изворни приходи општина и градова Изворни приходи могу се дефинисати као приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно утврдити највиши и најнижи ниво накнаде, односно таксе. Они се утврђују доношењем одлуке скупштине локалне власти, у складу са законом, у којој су наведени елементи утврђивања (разреза) изворних прихода као што су: стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине појединог изворног прихода и локалних комуналних такси. Одлука о утврђивању изворних прихода доноси се након одржане јавне расправе, а може се мењати највише једанпут годишње и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину. Изузетно, одлука се може изменити и у случају доношења или измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи општина. Дакле, изворни приходи који се остваре на територији јединице локалне самоуправе припадају тој локалној самоуправи, а могу се разврстати на: 1) порез на имовину, осим пореза


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In