Примена Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа, односно акта планирања на буџет

Аутор чланка
Доношењем овог правилника не само да је испуњена једна од директива Европске заједнице које наша земља треба да испуни већ се његовим доношењем обезбеђују веома драгоцени подаци о процењеним финансијским ефектима одређеног прописа на буџет, односно на јавне приходе и примања или јавне расходе и издатке, чиме се обезбеђује јачање финансијске консолидације јавног сектора, односно стабилност јавних прихода и јавне потрошње, како на локалном нивоу тако и шире   Дана 12. априла 2015. године ступио је на снагу Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 32/15, у даљем тексту: Правилник). Реч је о подзаконском акту Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14), те за његово доношење постоји законски основ управо у овом закону. Осим законске обавезе да се донесе овај Правилник, један од разлога његовог доношења јесу и директиве и прописи Европске заједнице у вези са одговорношћу у планирању и одговорношћу код доношења прописа, па тако одговорном приступу доношења прописа треба да приступи и Република Србија, односно неопходно је да донесе овај Правилник, и тиме, између осталог, испуни једну од обавеза приступања Србије у чланство Европске уније. Уз наведени правилник и Образац ПФЕ – Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта, донето је и Упутство за попуну Обрасца ПФЕ.   Основ за доношење Правилника и циљ његовог доношења Према члану 48. Закона о буџетском систему, образложење закона, другог прописа или другог акта достављеног Народној скупштини, Влади или надлежном извршном органу локалне власти ради утврђивања предлога, односно усвајања, мора садржати процену финансијских ефеката које ће такав закон, други пропис или акт планирања, имати на буџет, без обзира на то да ли је у питању


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In