Примена Уредбе о буџетском рачуноводству

Аутор чланка
Члан 3. Уредбе о буџетском рачуноводству обавезује кориснике буџетских средстава да вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја врше у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област   Улога буџетског рачуноводства веома је значајна будући да се све активности, трансакције и остали догађаји који су везани за буџетска средства евидентирају у рачуноводственим евиденцијама. На основу података из рачуноводствених евиденција састављају се финансијски извештаји корисника буџетских средстава. Осим тога, приликом контроле свих буџетских трансакција, ови подаци служе као доказ за контролу економичности и законитости пословања.   Одговорност за буџетско рачуноводство утврђена је Законом о буџетском систему. Директни корисник буџетских средстава одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција, а у оквиру својих овлашћења и за рачуноводство трансакција индиректних корисника буџетских средстава који спадају у његову надлежност, док су индиректни корисници буџетских средстава и корисници средстава организације за обавезно социјално осигурање одговорни за рачуноводство сопствених трансакција. Овим законом Влада Републике Србије је овлашћена да ближе уређује буџетско рачуноводство и начин вођења консолидованог рачуна трезора, а министар уређује начин вођења буџетског рачуноводства и садржај и начин финансијског извештавања за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетске фондове Републике и локалне власти и доноси посебна упутства о финансијском извештавању за одређене органе државне управе. На основу овлашћења из Закона о буџетском систему, Влада Републике Србије донела је Уредбу о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РСˮ, бр. 125/03 од 17. 12. 2003) и Уредбу о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству која је објављена у „Сл. гласнику РСˮ, бр. 12/06 од 10. 2. 2006. године (у даљем тексту: Уредба). Министар је донео Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РСˮ, бр. 103/11… и 63/15) и Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In