Примена Уредбе о буџетском рачуноводству

Аутор чланка
Члан 3. Уредбе о буџетском рачуноводству обавезује кориснике буџетских средстава да вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја врше у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област

 

Улога буџетског рачуноводства веома је значајна будући да се све активности, трансакције и остали догађаји који су везани за буџетска средства евидентирају у рачуноводственим евиденцијама. На основу података из рачуноводствених евиденција састављају се финансијски извештаји корисника буџетских средстава. Осим тога, приликом контроле свих буџетских трансакција, ови подаци служе као доказ за контролу економичности и законитости пословања.

 

Одговорност за буџетско рачуноводство утврђена је Законом о буџетском систему. Директни корисник буџетских средстава одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција, а у оквиру својих овлашћења и за рачуноводство трансакција индиректних корисника буџетских средстава који спадају у његову надлежност, док су индиректни корисници буџетских средстава и корисници средстава организације за обавезно социјално осигурање одговорни за рачуноводство сопствених трансакција.

Овим законом Влада Републике Србије је овлашћена да ближе уређује буџетско рачуноводство и начин вођења консолидованог рачуна трезора, а министар уређује начин вођења буџетског рачуноводства и садржај и начин финансијског извештавања за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетске фондове Републике и локалне власти и доноси посебна упутства о финансијском извештавању за одређене органе државне управе.

На основу овлашћења из Закона о буџетском систему, Влада Републике Србије донела је Уредбу о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РСˮ, бр. 125/03 од 17. 12. 2003) и Уредбу о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству која је објављена у „Сл. гласнику РСˮ, бр. 12/06 од 10. 2. 2006. године (у даљем тексту: Уредба).

Министар је донео Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РСˮ, бр. 103/11… и (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме