Примена Закона о заштити животне средине са аспекта буџетске контроле

Аутор чланка
У овом тексту осврнућемо се на контролу обезбеђивања и коришћење средстава за чување и унапређење заштите животне средине на територији јединице локалне самоуправе. Увод Систем заштите животне средине, којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији, уређен је Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 76/18, 95/18 – др. закон). Систем заштите животне средине у оквиру својих овлашћења обезбеђују Република Србија, аутономна покрајина, јединице локалне самоуправе, предузећа, друга домаћа и страна правна лица и предузетници који у обављању привредне и друге делатности користе природне вредности, угрожавају или загађују животну средину, као и научне и стручне организације и друге јавне службе, грађанин, групе грађана, њихова удружења, професионалне или друге организације. Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину. У остваривању система заштите животне средине Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, правна и физичка лица одговорна су за сваку активност којом мењају или могу да промене стање и услове у животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у складу са Законом. Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне равнотеже у целини. План и програм управљања природним ресурсима и добрима Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру надлежности утврђених овим и посебним законом доносе своје планове и програме управљања природним ресурсима и добрима, у складу са стратешким документима (Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара за период од најмање десет година доноси Влада) и својим специфичностима. Законом је омогућено да две или више јединица локалне самоуправе могу да донесу заједничке програме, као и да две или више јединица локалне самоуправе доносе заједнички програм заштите животне средине


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти