Припрема буџета локалне власти

Аутор чланка
Припрема буџета је спровођење активности које имају за циљ реално планирање прихода и расхода, правилну расподелу и трошење средстава, а у циљу рационалног, економичног и ефикасног пословања. Јединице локалне самоуправе дужне су да се приликом припреме и израде буџета придржавају правила утврђених Законом о буџетском систему, а непоштовање одредаба овог закона санкционисано је, док одговорно лице чини прекршај прописан тим законом   Законом о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014) уређује се планирање, припрема, доношење и извршење буџета локалне власти. Сâм поступак припреме и доношење буџета извршава се према буџетском календару, а буџет се састоји из општег и посебног дела.   Општи део буџета обухвата: 1) рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски суфицит, односно дефицит; 2) укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит; 3) рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита – изворе за његово финансирање исказане и квантификоване појединачно по врстама извора; 4) преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније; 5) процену неопходних финансијских средстава за финансирање учешћа Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи Европске уније; 6) процену укупног новог задужења, односно раздужења Републике Србије у току буџетске године; 7) процену укупног износа нових гаранција Републике Србије током буџетске године; 8) преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу годину и наредне две буџетске године; 9) сталну и текућу буџетску резерву.   Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Буџет се припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације која обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према изворима финансирања. Економска класификација прихода и примања исказује приходе и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In