Прописи у пракси – из Билтена правне праксе Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису, доносимо ставове Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављене у Билтену правне праксе бр. 4-5/2016. ЧЛАН 148. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА Према основном тексту Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015), одредба члана 148. став 1. ЗЈН-a, којом је уређено питање активне легитимације за подношење захтева за заштиту права на страни како лица заинтересованих за учешће у поступку јавне набавке, тако и самих учесника поступка (понуђача, подносилаца пријава, кандидата, који су дефинисани у оквиру члана 3. ЗЈН-a), гласила је: „Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).” Међутим, на основу Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 68/2015) одредба члана 148. став 1. ЗЈН-a је у потпуности измењена, и сада гласи: „Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).” Из наведеног произлази да постоји јасна и недвосмислена разлика у начину на који је био постављен концепт активне легитимације из члана 148. став 1. Закона о јавним набавкама пре измена („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015), у односу на то како гласи поменута норма измењена на основу Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 68/2015). Наиме, према члану 148. став 1. из Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015), захтев за заштиту права као одредбама ЗЈН-а установљени механизам правне заштите у поступцима јавних набавки, који


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In