Пружање услуга социјалне заштите од стране јединице локалне самоуправе и наменска средства за социјалну заштиту

Аутор чланка
У тексту се говори о услугама социјалне заштите које градови и општине пружају свом становништву, о наменским средствима за социјалну заштиту и условима које треба да испуни јединица локалне самоуправе да би остварила наведена средства.   Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС”, број 24/11), између осталог, прописује да Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују обављање делатности у области социјалне заштите из оквира својих права и дужности утврђених Уставом и законом, оснивањем установа или поверавањем вршења тих делатности другим правним и физичким лицима. Овај закон прецизира и права и услуге у области социјалне заштите о којима се стара локална самоуправа. Тако члан 40, став 2, 3, 4. и 5. наведеног закона, наводи услуге из области социјалне заштите о којима се стара локална самоуправа, а чланови 110. и 111. наводе права у социјалној заштити из домена локалне самоуправе. Уколико Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе поверавају вршење делатности социјалне заштите, њихова међусобна права и обавезе уређују се уговором. Установе социјалне заштите и пружаоци услуга социјалне заштите, уз претходно прибављену сагласност оснивача, могу обављати и другу врсту делатности сагласну основној делатности и располагати приходима у складу са законом. Општина (или више општина) за услуге у области социјалне заштите које су у њеној надлежности, оснива центар за социјални рад, док Република Србија и аутономна покрајина могу основати завод за социјалну заштиту и установу за васпитање деце и омладине. У центрима за социјални рад остварују се утврђена права и обезбеђује се пружање услуга социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити. Како би се обезбедио развој и постојећих и нових услуга социјалне заштите које су у надлежности јединице локалне самоуправе, неопходно је да се донесе програм унапређења социјалне заштите на нивоу општине или града, односно свака јединица локалне самоуправе мора утврдити мере и активности за подстицај и развој


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In