Рад Буџетске инспекције са освртом на најчешће неправилности које она уочава у раду буџетских корисника

Аутор чланка
Контрола трошења јавних средстава једна је од изузетно важних активности у систему управљања јавним финансијама којом треба да се обезбеди ефикасан надзор над употребом и сврсисходним коришћењем јавних средстава. Административни вид контроле, коју спроводи Буџетска инспекција, један је од начина спровођења овог надзора, о коме говоримо у овом тексту, указујући на најчешће неправилности које инспекција уочава у раду буџетских корисника   У савременој теорији и пракси не постоји јединствена дефиниција појма буџета. Закон о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13 и 142/14) третира буџет као свеобухватан план прихода и примања и расхода и издатака који представља основни документ економске политике Владе. Другим речима, буџет је могуће дефинисати као систематски приказ прихода и расхода одређене државе или уже друштвено-политичке заједнице, за одређено планско раздобље (једне до три године).   Приликом израде буџета, као првој фази кроз коју пролази буџет у свом настајању, планирање прихода и расхода представља изузетно важан и комплексан сегмент сагледавања реалних могућности и потреба. По усаглашавању планираних прихода и примања и исказаних расхода и издатака, сви корисници јавних средстава, у складу с прописима којима се утврђује правилно извршење буџетског плана, приступају процесу који се назива извршење буџета. Извршење буџета није ништа друго до трошење јавних средстава за унапред планиране намене. Контрола трошења јавних средстава једна је од изузетно важних активности у систему управљања јавним финансијама којом треба да се обезбеди ефикасан надзор над употребом и сврсисходним коришћењем јавних средстава. Ова контрола је вишеструка и врши се у различитим моментима буџетског циклуса. Као типични облици буџетске контроле, у теорији се спомињу: административна, интерна и екстерна контрола, претходна и накнадна контрола и политичка контрола. Основни контролни орган (административни) који прати извршење буџета јесте у оквиру Министарства финансија – Буџетска инспекција. Чланом 86. Закона о буџетском систему децидирано је наведено да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти