Сопствени приходи буџетских корисника

Аутор чланка
Предмет интересовања ауторке овог текста је (не)дефинисан статус сопствених прихода буџетских корисника у Закону о буџетском систему и право на њихово коришћење од стране појединих буџетских корисника.   ИЗМЕНЕ ЗАКОНА ВЕЗАНЕ ЗА УКИДАЊЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ПОСЛЕДИЦЕ ТИХ ИЗМЕНА   Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) представља „кровни” закон којим се уређује буџетски систем, односно буџетско пословање и он је од увођења буџетског система 2002. године претрпео низ измена и допуна, те је 2009. године донет и објављен текст новог закона. Овај закон из 2009. године још увек је на снази, а претрпео је десет измена. Кад се каже за овај закон да је „кровни” закон у буџетском пословању, мисли се на одредбу члана 105. Закона, којом се прописује правна норма која му даје „кровност”, односно њоме се прописује да се одредбе Закона о буџетском систему примењују у случају да су одредбе других закона у супротности са њим. Управо због тога што снажан правни оквир представља основни стуб исправног финансијског управљања, њиме су регулисана сва битна питања за функционисање буџетског система, а дефинишу се и појмови који су коришћени у прецизирању правних норми овог закона. Међутим, у неким својим члановима овај закон дотиче правну регулацију „сопствених прихода” буџетских корисника иако тај појам није дефинисан Законом. Наиме, једна од наведених десет измена и допуна овог закона је и Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему из 2012. године („Сл. гласник РС”, број 93/12), који је усвојен пред крај године, а њиме је, између осталих измена и допуна, брисана дефиниција сопствених прихода које, својим активностима или продајом робе и вршењем услуга, остваре директни и индиректни корисници буџетских средстава и средстава организација за обавезно социјално осигурање. Када је ова дефиниција брисана


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In