Специфичности програмског буџета у јединицама локалне самоуправе

Аутор чланка
Посматрамо ли буџет јединица локалне самоуправе као оперативни план прихода и расхода путем кога се задовољавају потребе грађана у току једне фискалне године, онда је неспоран значај процеса планирања и одређивања приоритета у циљу најекономичнијег, најефикаснијег и најефективнијег начина задовољења тих потреба. У том смислу, систем програмског буџета доноси бројне предности које ћемо упознати у овом тексту   Законом о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), у члану 112, наведено је да ће се програмски буџет примењивати „у целини од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годинуˮ. Назначеном одредбом недвосмислено је утврђено да ће се систем програмске структуре буџета примењивати на све буџетске кориснике. Систем програмског буџета је у експерименталној фази примене у појединим министарствима још од 2006. године. Унaпрeђeњe буџeтскoг прoцeсa дeo је ширe рeфoрмe упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa, кoja стaвљa нaглaсaк нa утврђивање приоритета и оптимизацију пoтрoшње ради пoдстицaњa приврeднoг рaстa и ефикасног пружaњa квaлитeтних услугa јавне управе. Буџетирање у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) представља процес прерасподеле ограничених финансијских средстава, која се користе у циљу задовољења потреба грађана, финансирањем активности локалне самоуправе. Ако буџет ЈЛС-а посматрамо као оперативни план прихода и расхода путем кога се задовољавају потребе грађана у току једне фискалне године, онда је неспоран значај процеса планирања и одређивања приоритета у циљу најекономичнијег, најефикаснијег и најефективнијег начина задовољења тих потреба. Досадашњи начин израде буџета, тзв. линијски буџет, расходе посматра према месту трошка, тј. своди се на упрошћену евиденцију о томе колико средстава локална власт троши и на шта их троши. На тај начин не може се уочити који су утврђени приоритети у развоју ЈЛС-а, да ли финансијски контекст може да прати стратешке циљеве, као ни то да ли је могуће уочити неефикасно трошење средстава. Предности програмског буџета јесу:


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In