Шта још мучи… наручиоце и понуђаче?

Аутор чланка
Будући да вам се овај формат ауторског текста очигледно допао и у овом издању часописа дајемо одговоре на додатне дилеме које муче наручиоце и понуђаче у систему јавних набавки. Чини се да недоумицама нема краја, а ми смо ту све док их не разрешимо УГОВОРИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА #1 Да ли уговор о јавним набавкама мора бити у писменој форми? Уговор о јавној набавци мора бити закључен у писаној форми, али поред ове форме законописац је, за разлику од претходног Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 116/08), предвидео и могућност закључивања уговора у електронској форми у смислу Закона о електронском документу („Сл. гласник РС”, бр. 51/09) и Закона о електронском потпису („Сл. гласник РС”, бр. 135/04). Ипак, писана форма уговора о јавним набавкама најчешће је примењивана форма у досадашњој пракси. #2 Да ли се и за вишкове радова мора спровести преговарачки поступак, закључити анекс уговора или се ова ситуација може решити на неки други начин? Имајући у виду да је реч о вишковима радова, а не о додатним (непредвиђеним) радовима, нема места примени члана 35. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама, већ се сходно примењују правила предвиђена Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ”, бр. 18/77) која предвиђају да се на вишкове радова примењују уговорене јединичне цене до 10% од уговорених количина. С тим у вези, таква могућност се може унапред предвидети самим уговором, односно конкурсном документацијом. #3 Да ли модел уговора у достављеној понуди мора бити потписан? Чланом 61. ст. 4. тач. 4) Закона о јавним набавкама одређено је да је и модел уговора, између осталог, саставни део конкурсне документације. Модел уговора је обавезан елемент сваке конкурсне докуемнтације, осим у случају преговарачког поступка и поступка набавке финансијске услуге кредита, сходно Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3