Шта то мучи… све оне који примењују Закон о буџетском систему?

Аутор чланка
У овом тексту дајемо одговоре на актуелна питања у вези с применом Закона о буџетском систему и разрешавамо бројне дилеме из области финансијског пословања буџетских корисника     #1 Које су могућности промене апропријација у складу с најновијим Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије? Према дефиницији датој у Закону о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13 и 142/14) апропријација је од стране Народне скупштине, односно скупштине локалне власти, законом о буџету Републике Србије, односно одлуком о буџету локалне власти, дато овлашћење Влади, односно надлежном извршном органу локалне власти, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину, односно износ средстава утврђен у финансијском плану корисника организација за обавезно социјално осигурање за одређене намене.   Чланом 61. ст. 7. Закона о буџетском систему прописано је да директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује. Ставом 8. истог члана прописано је да се преусмеравање апропријација односи на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета. Наиме, узимајући у обзир чињеницу да сви буџетски корисници, како Републичког буџета тако и оног локалних самоуправа, у 2015. години прелазе с линеарног на програмски начин планирања и извршења буџета, у изменама и допунама


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In