Статусне промене јавних предузећа, фондова и дирекција који су индиректни корисници буџетских средстава

Аутор чланка
Јавна предузећа, агенције, дирекције и фондови основани од стране скупштине општине или града за обављање послова из њихове надлежности који немају карактер делатности од општег интереса од 1. децембра текуће године нису више у могућности да свој рад и постојање финансирају средствима буџета у статусу индиректних буџетских корисника Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 103/15), који је ступио на снагу 15. децембра 2015. године, промењена је дефиниција индиректних корисника буџетских средстава. Ова измена је усвојена тако да су из дефиниције индиректних корисника буџетских средстава избрисана јавна предузећа, фондови и дирекције основане од стране локалне власти, а који се финансирају из јавних прихода. То су, пре свега, дирекције за изградњу, агенције или фондови који су у пракси функционисали као индиректни корисници буџетских средстава, односно финансирали су се из буџета јединице локалне самоуправе. Према члану 2. тач. 8) Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09 , 73/10 , 101/10 , 101/11 , 93/12 , 62/13 , 63/13 – исправка, 108/13 , 142/14 , 68/15 – др. закон, 103/15), дефиниција индиректних корисника гласи: „ Индиректни корисници буџетских средстава јесу: правосудни органи, буџетски фондови; месне заједнице; установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања”. Према цитираној дефиницији, јасно је да јавна предузећа, агенције, дирекције и фондови основани од стране јединице локалне самоуправе за обављање послова из њихове надлежности који немају карактер делатности од општег интереса нису више у могућности да свој рад и постојање финансирају средствима буџета у статусу индиректних буџетских корисника. Поставља се питање зашто су јавна предузећа, дирекције и агенције који су основани као индиректни корисници буџетских средстава брисани из ове дефиниције, односно зашто престају да буду корисници буџетских средстава, те се више не


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In