Стручна оцена понуда

Аутор чланка
Приликом стручне оцене понуда, комисија за јавне набавке пролази кроз различите фазе, утврђујући све релевантне чињенице од значаја за доношење исправне мериторне одлуке којом се окончава поступак јавне набавке Стручна оцена понуда обухвата период од отварања понуде до доношења одлуке којом се окончава поступак јавне набавке. Посматран од дана отварања понуда, рок за доношење износи максимално 25 дана, при чему у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, тај рок може бити 40 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће „оправдањеˮ за продужење основног рока од 25 дана имати и у случајевима када му је у фази стручне оцене понуда неопходно да захтева додатна појашњења од понуђача, да тражи званична тумачења и појашњења од организација које се баве лиценцирањем, сертификацијом, стандардизацијом, усаглашавањем и сл. У поступку јавне набавке мале вредности овај рок износи 10 дана. Стручна оцена понуда искључиво је у рукама комисије за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија за ЈН) и то се, без изузетка, мора применити у свакој јавној набавци, нарочито имајући у виду и одредбу члана 54. ст. 11. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН) која установљава одговорност комисије за јавну набвку за законитост поступка. Имајући то у виду, неопходно је да сви чланови комисије, а у зависности од обимности документације, и њихови заменици, буду активно укључени у процес стручне оцене понуда. Приликом стручне оцене понуда, Комисија за ЈН пролази кроз различите фазе, утврђујући све релевантне чињенице од значаја за доношење исправне мериторне одлуке којом се окончава поступак јавне набавке, а то су: (1) анализа процесних претпоставки; (2) утврђивање комплетности понуде (да ли постоје битни недостаци); (3) утврђивање да ли је понуда одговарајућа; (4) утврђивање прихватљивости понуде; (5) утврђивање прихватљивости понуђача (негативна референца); (6) прелиминарно рангирање понуда; (7) евентуална примена специфичних института; (8) коначно рангирање понуда;


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In