У сусрет новом Закону о јавним набавкама

Аутор чланка
Крајем 2017. године биће усвојен нови Закон о јавним набавкама. Аутор указује на разлике између важећег ЗЈН-а и одредби европског законодавства о јавним набавкама, у вези са којима ће и доћи до нових решења у ситуацијама када актуелне одредбе ЗЈН-а нису усаглашене. Нови Закон о јавним набавкама, сагласно Стратегији развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године, биће донет у последњем кварталу 2017. године. Овим законом, четвртим од успостављања система јавних набавки у нашој земљи, требало би да дође до потпуног усаглашавања домаћих прописа са директивама и другим актима Европске уније у области јавних набавки. Нова легислатива и пуно спровођење исте у пракси требало би да заокруже процес придруживања Европској унији и предметној области која је обухваћена поглављем 5 – Јавне набавке, које је отворено на Међувладиној конференцији о приступању Србије ЕУ, која је одржана 13. децембра 2016. у Бриселу. Осим тога, потребно је да се новим законом (свакако у границама европске регулативе) исправе одређени недостаци уочени у пракси. Последња анализа усаглашености позитивног законодавства из области јавних набавки Републике Србије и директива и других прописа Европске уније које уређују област јавних набавки из марта ове године, показала је да је степен усклађености на завидном нивоу, уз поприлично јасну слику где постоји неусклађеност и начина на који је потребно исту отклонити. Када говоримо о усклађивању српског и европског законодавства, пре свега мислимо на усклађивање Закона о јавним набавкама РС („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: ЗЈН) и Директиве ЕУ о јавним набавкама у тзв. класичном сектору, 2014/24/ЕУ (у даљем тексту: Директива). Усаглашавање прописа је неопходно и у тзв. комуналном („utility”) сектору (са Директивом 2014/25/ЕУ), сектору одбране и безбедности (са Директивом 2009/81/ЕЗ), као и у области заштите права (са Директивом 2007/66/EЗ). Међутим, усклађивање је неопходно и када је реч о тумачењу и практичној примени


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In