Управљање ризицима

Аутор чланка
Процес управљања ризицима подразумева документовање и информисање о ризицима, њиховој врсти, вероватноћи настанка и процени резултата, успостављање регистра ризика, увођење система извештавања о ризицима, именовање одговорних особа за праћење ризика и на крају израду стратегије о управљању ризицима. У мери у којој је развијено управљање ризицима биће развијене и контролне активности, а самим тим и осигурање реализације постављених циљева   На основу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14), успостављање система за финансијско управљање и контролу обавезно је у свим организационим јединицама јавног сектора. Сви директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од тих јавних предузећа, односно сви корисници јавних средстава, у обавези су да у складу са Законом о буџетском систему успоставе систем финансијског управљања и контроле (ФУК). У казненим одредбама овог закона нису предвиђене санкције уколико се не успостави систем ФУК-а, али прва ревизија Државне ревизорске институције констатоваће то као неправилност, тј. непоштовање закона. Интерна финансијска контрола у јавном сектору јесте свеобухватан систем мера за управљање и контролу јавних прихода, расхода, имовине и обавеза, који успоставља Влада кроз организације јавног сектора с циљем да су управљање и контрола јавних средстава, укључујући и стране фондове, у складу с прописима, буџетом, и принципима доброг финансијског управљања, односно ефикасности, ефективности и економичности. Основна начела интерне контроле заснивају се на добро успостављеним организационим техникама и праксама. Интерна финансијска контрола у јавном сектору обухвата све мере за контролисање свих државних/јавних прихода и расхода, имовине и обавеза. Обухвата све системе интерне контроле и процедуре у јавним институцијама и помаже у стварању сигурности да се јавна средства наменски троше.   Оквир система интерних финансијских контрола у јавном сектору састоји се од два функционално


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In