Управљање уговором о јавној набавци

Аутор чланка
Управљање уговором не своди се на пуко праћење извршења уговора о јавним набавкама, већ претпоставља широку палету активности које је потребно обављати у овој фази јавне набавке.   Јавна набавка, посматрана у ширем смислу, подразумева фазу планирања јавне набавке, спровођење процедуре за избор најповољније понуде, односно уговарача, те контролу извршења уговора о јавној набавци. Ако додатно разложимо наведене фазе, можемо рећи да јавна набавка обухвата следеће фазе: 1) израду спецификације, односно дефинисање предмета јавне набавке; 2) избор најповољније понуде; 3) закључење уговора; 4) испоруку/извршење и контролу испорученог/извршеног; 5) предузимање корективних мера у случају одступања од уговореног. У смислу изнетог, поступак јавне набавке обухвата активности које спроводи наручилац у циљу дефинисања предмета набавке и услова претходне и накнадне селекције (услови за учешће, избор најповољније понуде), као и у циљу стварања предуслова за закључење уговора и само закључење истог. Након тога, наручилац усмерава своје активности ка добављачу/извршиоцу/извођачу (у даљем тексту: добављач), управљајући уговором који је закључио са њим кроз активности праћења његове реализације (испорука/извршење), контролом и корективним деловањем, као и управљањем односима са добављачем. Зашто је неопходно управљати уговором? Одговор на ово питање би био да би се са што већом вероватноћом остварила корелација између постављених циљева, односно очекиваних резултата уговора, с једне стране, и остварених циљева, односно резултата који су тим уговором постигнути, с друге стране. Уговори су често сложени, могу укључивати више актера, могу трајати дуго и могу укључити значајне ресурсе. Због тога је од значаја да се њима правилно и ефикасно управља. Ако схвати да наручилац уопште не управља уговором или не управља на задовољавајући начин, добављач може извршавати своје обавезе на мање прихватљив начин или супротно од начина предвиђеног уговором. Шта је управљање уговором? Управљање уговором се најчешће посматра као процес систематичног и ефикасног управљања уговорним односима у сврху максимизирања финансијских и оперативних перформанси и минимизирања ризика. Постоји


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In