Утицај новог Закона о општем управном поступку на јавне набавке

Аутор чланка
Закон о општем управном поступку се у неким случајевима супсидијарно примењује и у поступцима јавних набавки по питањима која нису регулисана Законом о јавним набавкама, а нарочито у делу поступка заштите права.   Нови Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016) своју потпуну примену остварује од 1. јуна 2017. године. Закон доноси значајне новине за странке и њихове заступнике у управном поступку, затим за државне органе и организације, као и за органе и организације на нивоу јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа и других лица којима су поверена јавна овлашћења. Многи од њих су наручиоци у смислу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Нови Закон о општем управном поступку поједноставио је и убрзао опште управне процедуре у циљу успешнијег задовољења јавног интереса и интереса физичких и правних лица у управним стварима: проширен је сам процесни предмет, уведена су нова начела, уређен је нов начин комуникације између органа и странака (нпр. нова правила о електронском општењу међу странкама), успостављена су нова жалбена правна средства и друго. Закон о јавним набавкама је lex specialis у односу на Закон о општем управном поступку, те се Закон о општем управном поступку у неким случајевима супсидијарно примењује и у поступцима јавних набавки по питањима која нису регулисана Законом о јавним набавкама, а нарочито у делу поступка заштите права. Ово је посебно и прописано чланом 148. став 6. Закона о јавним набавкама, којим је предвиђено да се на питања поступка заштите права која нису уређена овим законом, сходно примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак. С тим у вези потребно је сагледати новине Закона о општем управном поступку у светлу одредби које имају утицај на јавне набавке. Према новом Закону о општем управном поступку управна ствар је појединачна ситуација у којој орган, непосредно примењујући законе, друге


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In