Утврђивање стварне садржине понуде

Аутор чланка
Поступање наручиоца у вези са утврђивањем стварне садржине понуде веома често је предмет оспоравања пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки, тако да је у овом тексту, кроз преглед најновије праксе Републичке комисије, анализирана добра и лоша пракса наручилаца.   Као тело које спроводи комплетан поступак јавне набавке, Комисија за јавну набавку, између осталог, а сходно члану 54. став 12. тачка 2), отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде, односно, сагласно тачки 4), сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда. Приликом стручне оцене понуда Комисија за ЈН пролази кроз различите фазе, утврђујући све релевантне чињенице од значаја за доношење исправне мериторне одлуке којом се окончава поступак јавне набавке. Између осталог, комисија утврђује и комплетност понуде, односно да ли иста има битне недостатке. Као битне недостатке понуде ЗЈН у члану 106. предвиђа недоказивање испуњености обавезних и додатних услова за учешће, недостављање траженог средства обезбеђења, навођење рока важења понуде краћег од прописаног и постојање других недостатака у понуди због којих није могуће утврдити њену стварну садржину или је није могуће упоредити са другим понудама у предметном поступку. Утврђивање стварне садржине понуде показало се у пракси као једно од најосетљивијих питања у раду Комисије за јавну набавку, па је поступање наручиоца у вези са овим питањем веома често предмет оспоравања пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). У наставку текста ће, кроз преглед најновије праксе Републичке комисије, бити анализирана добра и лоша пракса наручилаца у којој је оспоравана њихова одлука у вези са утврђивањем стварне садржине понуде. Тако је у предмету бр. 4-00-206/2018 наручилац одбио понуду услед тога што Потврда о важности Инжењерске коморе Србије није оверена печатом имаоца лиценце. Подносилац захтева је навео да понуда није смела да буде одбијена због тога што је  недостатак формалне природе и јер је доставио доказе


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти