Задаци и одговорност комисије за јавну набавку

Аутор чланка
Комисија за јавну набавку одговорна је за законито спровођење поступка јавне набавке, тако да су њени задаци и одговорности предмет анализе у овом тексту.   Према члану 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), поступак јавне набавке спроводи комисија за јавну набавку (у даљем тексту: комисија) која се образује решењем наручиоца. Решење о образовању комисије доноси исти онај орган наручиоца који је био надлежан да донесе одлуку о покретању поступка јавне набавке. Истом одредбом Закона таксативно је прописано шта решење о образовању комисије мора да садржи: 1) назив и адресу наручиоца, односно пословно име; 2) правни основ за доношење решења; 3) назив органа који доноси решење; 4) назив решења; 5) наводе о образовању комисије, предмету јавне набавке, броју јавне набавке, именовању чланова комисије, овлашћењима и дужностима комисије, задацима комисије и роковима за њихово извршење. Решењем се такође именују заменици чланова комисије. Решење може да садржи и неке друге додатне податке који су у вези са конкретним  поступком јавне набавке и његовом реализацијом. Што се тиче броја чланова комисије, овом одредбом је прописано да комисија има најмање три члана, од којих је један службеник за јавне набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године. Ово важи зато што наручиоци чија је укупна вредност планираних јавних набавки на годишњем нивоу већа од 25.000.000,00 динара, без ПДВ-а, морају да има најмање једног службеника за јавне набавке. Овде је битно истаћи да се у овом случају посматрају само јавне набавке, а не и планиране набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама. Надаље, у појединачним поступцима јавних набавки чија је процењена вредност већа од 15.000.000,00 динара, без ПДВ-а, службеник за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти