Меница као средство обезбеђења код буџетских корисника

Аутор чланка
Имајући у виду да овај сегмент финансијског пословања буџетских корисника није посебно уређен прописима, у тексту који следи додатно га образлажемо и појашњавамо, уз краћи теоријски осврт на меницу као средство обезбеђења   Сходно Закону о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15), корисници јавних средстава који своје подрачуне воде у оквиру консолидованог рачуна трезора могу преузимати обавезе у складу са опредељеним апропријацијама које су им одобрене за ту намену у буџетској години. Изузетно, обавезе се могу преузимати и за плаћања која се врше у више година, уколико се ради о капиталним издацима или подстицању инвестиција у привреди, у складу са законом који уређује опште услове и поступак државне помоћи.   Преузете обавезе по вишегодишњим уговорима подразумевају планирање средстава за текућу годину као и за наредне две буџетске. Пружаоци услуга, управо из тих разлога, корисницима јавних средстава могу затражити да се за сигурност наплате извршене услуге у дужем временском периоду издају валидни, законом прописани инструменти плаћања. Исто тако, уколико је држава преузела обавезу подстицања инвестиција у дужем временском периоду кроз давање субвенција у ратама/више година, где се корисници јавних средстава (привредна друштва) обавезују да ће по добијању средстава извршити одређене уговорне обавезе, неопходно је као средство обезбеђења извршења уговорних обавеза доставити валидне, законом прописане инструменте плаћања. Најчешће коришћени и инструменти обезбеђења плаћања јесу менице и гаранције, а у тексту који следи говорићемо о меници.   Теоријски осврт на меницу Према дефиницији, меница представља хартију од вредности која има закониту форму по којој се издавалац обавезује да одређеном лицу исплати одређену суму новца. Законом о меници („Сл. лист ФНРЈˮ, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈˮ, бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈˮ, бр. 46/96) детаљно је објашњено поступање с меницом као инструментом плаћања. На основу члана


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In