Накнада трошкова поступка – судска пракса привредних судова

Аутор чланка
Издвојени су најновији примере из судске праксе привредних судова који се односе на трошкове парничног и извршног поступка, затим на случајеве када поднесак не садржи печат и потпис адвоката или када није било места вођењу поступка, као и када странка делимично успе у парници, али и на разне друге случајеве. ТУЖЕНИ ЈЕ, КАО СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК, ДУЖАН ДА НАКНАДИ ТРОШКОВЕ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА ТУЖИОЦУ, КАО СТЕЧАЈНОМ ПОВЕРИОЦУ, КОМЕ ЈЕ НЕОСНОВАНО ОСПОРЕНО ПОТРАЖИВАЊЕ У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА. Из образложења: Одредбом члана 155. став 1. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 55/2014) прописано је да је странка дужна да, независно од исхода парница, противној странци накнади трошкове које је проузроковала својом кривицом или случајем који се њој догодио. У конкретном случају тужилац је, у својству стечајног повериоца, поднео тужбу ради утврђења оспореног потраживања по налогу стечајног судије из закључка о листи признатих и оспорених потраживања. Тужилац није имао други правни пут за утврђење оспореног потраживања, већ само покретање парничног поступка, с обзиром на то да му је потраживање у поступку стечаја оспорено, па би неподношењем наведене тужбе у остављеном законском року тужилац био преклудиран у праву да каквим другим правним средствима утврђује његову основаност, у смислу одредбе члана 117. став 2. Закона о стечају. Првостепени суд је утврдио потраживање тужиоца у износу који је тужбом опредељен и обавезао туженог да накнади трошкове парничног поступка, имајући у виду да је тужени скривио трошкове парничног поступка у конкретном случају јер је неосновано оспорио потраживање у поступку стечаја. И поред чињенице да тужилац уз пријаву потраживања није приложио уговор о пружању услуга обезбеђења и рачуне за извршене услуге, стечајни управник туженог морао је да има сазнања да је тужилац и након отварања поступка стечаја вршио услуге обезбеђења имовине туженог. На тај начин тужени је имао сазнања да су услуге пружане у спорном периоду, па није


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти