Наменско коришћење средстава

Аутор чланка
Обавеза корисника јавних средстава јесте да средства којима располажу користе законито и наменски, поштујући принципе одговорности, економичности и ефикасности. Обавеза законитог и наменског коришћења средстава утврђена је одредбама Закона о буџетском систему   Jавна средства су средства на располагању и под контролом Републике Србије, локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање. Законом о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14) регулисан је начин стицања и коришћења јавних средстава.   Ради правилног управљања и располагања јавним средствима редовно се врши надзор, односно контрола њиховог коришћења. Законом о буџетском систему утврђено је да надзор над коришћењем јавних средстава врши буџетска инспекција у поступку контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава. Законом о буџету, одлукама о буџету и финансијским плановима организација за обавезно социјално осигурање уређују се приходи и примања, расходи и издаци, као и извршавање буџета. Према економској квалификацији, опредељена средства се распоређују за намену за коју ће се користити. Корисници јавних средстава обезбеђују средства за обављање своје делатности употребом јавних средстава и то стицањем прихода и примања, било обављањем изворних и поверених послова, трансферима из буџета, уступљеним приходима од стране Републике, донацијом, финансијском помоћи у виду пројеката од Европске уније, закупа и сл.   Наменски приходи Законом о буџетском систему дефинисано је да су наменски приходи јавни приходи чије су коришћење и намена утврђени законом. Када говоримо о наменском коришћењу средстава, важно је истаћи да се под тим не мисли само на јавна средства, већ и на средства која су корисници стекли и по другом основу. У овом тексту посебно издвајамо приходе који припадају јединицама локалне самоуправе, а који су према закону искључиво наменски приходи, имајући у виду да је коришћење ових прихода од посебне важности и да су они законом одређени као наменски


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In