Негативне референце у систему јавних набавки

Аутор чланка
Последње измене и допуне Закона о јавним набавкама из августа 2015. године донеле су собом неколико измена када је реч о негативним референцама о којима ћемо говорити у овом тексту     Kад су у питању јавне набавке, појам референце има двоструки појавни облик. У случају кад одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, наручилац као услов пословног капацитета може захтевати одређено искуство понуђача које се огледа у реализацији уговора истог или сличног предмета набавке, односно да је у претходном периоду испоручивао добра, извршавао услуге или изводио радове који су предмет конкретне јавне набавке. Тада је реч о пословним референцама, које би се условно речено могле назвати позитивним референцама. И док је у том случају реч о референцама које понуђача квалификују за добијање уговора о јавној набавци, негативне референце су оне које га могу дисквалификовати из „тркеˮ за добијање уговора. Институт негативне референце установљен је ради обезбеђивања поузданијег и солиднијег уговорног партнера наручиоца, а што је претпоставка целисходнијег и рационалнијег трошења јавних средстава. На тај начин, санкционишу се понуђачи који не извршавају своје обавазе у поступку јавне набавке или уговорне обавезе или их не извршавају на уговорен начин и под уговореним условима. С друге стране, будући да санкција никада није сама себи сврха, управо би свест о могућности да се нађе „на црној листиˮ код одређеног наручиоца, требало да понуђача додатно мотивише на озбиљнији, професионалнији и пословнији приступ извршавању сопствених обавеза како у поступку јавне набавке, тако и у реализацији уговора о јавној набавци. У систем јавних набавки у Републици Србији, негативне референце су уведене Законом о јавним набавкама из 2008. године. Сходно тада важећим прописима, наручиоци су имали могућност да одбију понуду уколико поседују доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In