Нова Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката

Аутор чланка
Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл. гласник РС”, број 63/2017) донета је 28. јуна ове године, с тим да се примењује од 1. јануара 2018. године, што значи да предлагање капиталних пројеката за финансирање, у складу са њеним одредбама, почиње од припреме буџета за 2019. годину и наредне две фискалне године.   Уредбом се ближе се уређују садржина, начин припреме и оцене, као и праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката, како би се обезбедило вредновање свих позитивних и негативних ефеката тих пројеката и осигурало делотворно и ефикасно управљање јавним средствима. У роковима утврђеним буџетским календаром у поступку припреме буџета локалне власти буџетски корисници су обавезни да доставе предлоге капиталних пројеката Министарству финансија, односно локалном органу општинске/градске управе надлежном за финансије, након спроведене оцене капиталних пројеката, како је то прописано чланом 54а Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016). Уредбом је предвиђено и изузеће, односно да у изузетним случајевима који су од јавног интереса, уз одлуку Владе Републике Србије, у Предлог закона о буџету за наредну годину може да буде укључен и капитални пројекат за који није спроведен поступак у складу са одредбама ове уредбе. Осврт на најзначајније појмове који се користе у Уредби Као што је то сваким законом или подзаконским актом уређено, и у овој Уредби су дефинисани поједини појмови који се користе у оквиру правних норми у Уредби, а значајнији следе даље у тексту: 1) Пројектни циклус је процес кроз који се пројектна идеја претвара у конкретно решење, односно излазни резултат пројекта. 2) Инвестициона документација је документација неопходна за целовито сагледавање финансијских, друштвено-економских, техничких, технолошких, просторних, социјалних и осталих ефеката капиталног пројекта, затим за процену


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In