Нова Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката

Аутор чланка
Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл. гласник РС”, број 63/2017) донета је 28. јуна ове године, с тим да се примењује од 1. јануара 2018. године, што значи да предлагање капиталних пројеката за финансирање, у складу са њеним одредбама, почиње од припреме буџета за 2019. годину и наредне две фискалне године.

 

Уредбом се ближе се уређују садржина, начин припреме и оцене, као и праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката, како би се обезбедило вредновање свих позитивних и негативних ефеката тих пројеката и осигурало делотворно и ефикасно управљање јавним средствима.

У роковима утврђеним буџетским календаром у поступку припреме буџета локалне власти буџетски корисници су обавезни да доставе предлоге капиталних пројеката Министарству финансија, односно локалном органу општинске/градске управе надлежном за финансије, након спроведене оцене капиталних пројеката, како је то прописано чланом 54а Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016). Уредбом је предвиђено и изузеће, односно да у изузетним случајевима који су од јавног интереса, уз одлуку Владе Републике Србије, у Предлог закона о буџету за наредну годину може да буде укључен и капитални пројекат за који није спроведен поступак у складу са одредбама ове уредбе.

  1. Осврт на најзначајније појмове који се користе у Уредби

Као што је то сваким законом или подзаконским актом уређено, и у овој Уредби су дефинисани поједини појмови који се користе у оквиру правних норми у Уредби, а значајнији следе даље у тексту:

1) Пројектни циклус је процес кроз који се пројектна идеја претвара у конкретно решење, односно излазни резултат пројекта.

2) Инвестициона документација је документација неопходна за целовито сагледавање финансијских, друштвено-економских, техничких, технолошких, просторних, социјалних и осталих ефеката капиталног пројекта, затим за процену његовог утицаја на заштиту животне средине (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме