Огранак привредног друштва

Аутор чланка
Огранак представља издвојени организациони део привредног друштва, домаћег или страног, и најчешћи је облик издвојеног обављања привредне делатности привредних друштава, али и других форми привредних субјеката     Правни субјективитет огранка дефинисан је Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон, у даљем тексту: Закон) тако да огранак нема својство правног лица и у правном промету иступа у име и за рачун привредног друштва. У пракси, ово значи да огранак нема свој посебан матични број, нити порески идентификациони број (са изузетком који се односи на огранак страног привредног друштва) и нема свој капитал.   Иако не поседује својство правног лица, огранку се не може оспорити одређени степен правне самосталности у односу на неке друге организационе облике који се, такође, могу образовати унутар привредног друштва, а као што су: пословне јединице, филијале, подружнице и сл. У том смислу субјективитет огранка је негде између потпуног правног субјективитета који има друштво и онога који имају друге организационе јединице које могу постојати у оквиру привредног друштва и које немају никаква овлашћења у правном промету. Огранак не може постојати мимо привредног друштва, па иако може иступати у правном промету, то увек чини у име и за рачун друштва.   Образовање огранка Огранак се образује одлуком коју доноси скупштина привредног друштва, односно ортаци или комплементари, ако оснивачким актом, односно статутом није другачије одређено. Ова надлежност се релативно често пребацује на директора или друге органе друштва (извршни или надзорни одбор), нарочито у друштвима са већим бројем чланова односно акционара, као и у друштвима чији су оснивачи страна правна лица или држава и јединице локалне самоуправе, као и у банкама. Разлог је најчешће у потреби поједностављења процедуре за образовање огранака, тако да они могу брзо бити образовани или угашени, без обавезе сазивања седнице скупштине. У сваком случају, ово одступање треба прописати


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In