Oквирни споразум у јавним набавкама

Аутор чланка
Иако оквирни споразум представља практично решење код учесталих набавки добара, услуга и радова, он са собом носи и одређене потенцијалне недостатке и опасности, због чега његова примена није увек оправдана и пожељна. О свим аспектима примене оквирних споразума говоримо у овом тексту Kао институт у јавним набавкама, oквирни споразум први пут се у европској регулативи појављује у директивама Европске уније из области јавних набавки из 2004. године (Директива 2004/17/ЕЗ и Директива 2004/18/ЕЗ). У Републици Србији, оквирни споразум је уведен у систем јавних набавки последњим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН). Иако га ЗЈН третира као посебан облик поступка јавне набавке, оквирни споразум у ствари представља специфичан вид окончања поступка јавне набавке, којим се одступа од правила да је епилог завршеног поступка закључење уговора, с тим што је оквирни споразум управо основ за касније закључење уговора о јавној набавци, али без ограничења да то мора бити само један уговор и само један понуђач са којим ће уговори бити закључивани. Како сваки нов институт, што сâм за себе, а што у комбинацији са постојећим, захтева детаљнија појашњења свог значења, поља и манифестације своје примене, потребно је појаснити шта је оквирни споразум, када га користити, ко може да га закључи, које врсте постоје, како се закључује, која је његова садржина, те које све теоријске и практичне могућности доделе уговора на основу оквирног споразума постоје. Оквирни споразум не представља типичан облигационоправни уговор, с обзиром на то да на основу истог не постоји обавеза извршења јавне набавке, већ обавеза настаје закључивањем појединачних уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума. На тај начин оквирни споразум омогућава наручиоцу да не преузме коначну обавезу, већ да дефинише оквире својих потреба, а да коначну обавезу преузме када она буде извесна. Због тога је закључење појединачног уговора на основу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In