Осврт на измене Закона о тржишту капитала

Аутор чланка
Ауторка даје осврт на најбитније измене Закона о тржишту капитала, као што су измене које се тичу увођења нових финансијских инструмената и нових дефиниција појмова, и измене одредби које се односе на злоупотребе на тржишту, инсајдерске информације, истраживање тржишта и др. Важећи Закон о тржишту капитала објављен је у „Сл. гласнику РС”, бр. 31/11, 112/15 и 108/16. Овим законом се уређују понуда и трговање финансијским инструментима, тржиште (капитала) и пружање услуга на том тржишту. Уређује се и обелодањивање финансијских података, забрана преварних радњи и евиденција финансијских инструмената, као и статусна питања учесника на тражишту капитала. Последње измене објављене у „Сл. гласнику РС”, бр. 108/2016, друге су по реду и ступиле су на снагу почетком јануара 2017. године. Пуна примена Закона захтева још усклађивање аката Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија). У истом гласнику објављене су и измене и допуне Закона о преузимању акционарских друштава. Циљ и предмет уређивања Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон), дефинисани чланом 1. (поглавље I Закона – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ), нису мењани. Осврт на циљеве Закона је добар увод за причу о изменама јер последње измене омогућавају темељније остваривање циљева Закона, а то су: заштита инвеститора, обезбеђење праведног, ефикасног и транспарентног тржишта капитала и смањење системског ризика на тржишту капитала. Разлози за измене су и обавеза усклађивања са прописима Европске уније, али и практична потреба приближавања и уједначавања правила са правилима тржишта капитала у другим државама. Нови финансијски инструменти У поглављу ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ допуњен је члан 2. који регулише финансијске инструменте (у даљем тексту: ФИ), и то новим појмовима, односно новим ФИ, тако што се додају робни деривати и кредитни дериват на основу наступања статуса неиспуњавања обавеза. Закон не даје заједничку дефиницију ФИ, већ их у наведеном члану таксативно наводи, а наопштији и заједнички опис ФИ био би да представљају предмет трговања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In