Подношење захтева за заштиту права

Аутор чланка
У склопу законских измена и новина у поступцима заштите права у систему јавних набавки, у овом тексту говоримо о подношењу захтева за заштиту права, сагледавајући рокове за његово подношење и поступање наручиоца по поднетом захтеву за заштиту права

 

Захтев за заштиту права се у складу са чланом 149. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту ЗЈН) подноси наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

 

Према претходном законском решењу захтев за заштиту права се подносио Републичкој комисији, а предавао наручиоцу, што је у пракси изазивало недоумице и нејасноће за неке подносиоце захтева како поступати по оваквој норми. Захваљујући извршеним изменама закона, односно новој законској формулацији одредбе члана 149. ст. 1. ЗЈН-а, прецизно је уређено питање услова и начина покретања поступка заштите права пред Републичком комисијом.

По позитивним одредбама ЗЈН-а, поступак заштите права иницира се подношењем захтева за заштиту права наручиоцу, док се Републичкој комисији само доставља копија тог захтева, а поступак пред Републичком комисијом покреће се након пријема писаног изјашњења подносиоца захтева за наставак поступка или одговора наручиоца из члана 153. овог закона.

У складу са чланом 149. ст. 2. ЗЈН-а, захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. Поменута одредба није претрпела измене. Но, цитирану одредбу члана 149. ст. 2. ЗЈН-а треба довести у везу са одредбама осталих ставова истог члана којима се прописују рокови у којима се може поднети захтев за заштиту права, те имати на уму да се захтевом за заштиту права могу оспоравати само радње које наручилац предузме у току поступка за доделу уговора (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме