Подношење захтева за заштиту права

Аутор чланка
У склопу законских измена и новина у поступцима заштите права у систему јавних набавки, у овом тексту говоримо о подношењу захтева за заштиту права, сагледавајући рокове за његово подношење и поступање наручиоца по поднетом захтеву за заштиту права   Захтев за заштиту права се у складу са чланом 149. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту ЗЈН) подноси наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).   Према претходном законском решењу захтев за заштиту права се подносио Републичкој комисији, а предавао наручиоцу, што је у пракси изазивало недоумице и нејасноће за неке подносиоце захтева како поступати по оваквој норми. Захваљујући извршеним изменама закона, односно новој законској формулацији одредбе члана 149. ст. 1. ЗЈН-а, прецизно је уређено питање услова и начина покретања поступка заштите права пред Републичком комисијом. По позитивним одредбама ЗЈН-а, поступак заштите права иницира се подношењем захтева за заштиту права наручиоцу, док се Републичкој комисији само доставља копија тог захтева, а поступак пред Републичком комисијом покреће се након пријема писаног изјашњења подносиоца захтева за наставак поступка или одговора наручиоца из члана 153. овог закона. У складу са чланом 149. ст. 2. ЗЈН-а, захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. Поменута одредба није претрпела измене. Но, цитирану одредбу члана 149. ст. 2. ЗЈН-а треба довести у везу са одредбама осталих ставова истог члана којима се прописују рокови у којима се може поднети захтев за заштиту права, те имати на уму да се захтевом за заштиту права могу оспоравати само радње које наручилац предузме у току поступка за доделу уговора о јавној набавци. Било је неколико спорадичних случајева када су подносиоци захтева подносили захтеве


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In