Понављање поступка кроз законодавство и судску праксу

Аутор чланка
У тексту који следи објашњавамо понављање поступка као ванредни правни лек који се може изјавити против правноснажних судских одлука, што му даје посебан значај у процесноправној материји. I – ПОЈАМ Понављање поступка представља врсту ванредних правних лекова који се употребљавају против правноснажних судских одлука. Овај ванредни правни лек може се изјавити само против судских одлука којима је поступак правноснажно завршен, а то су правноснажна пресуда (донета по контрадикторним захтевима, као и пресуда због пропуштања, пресуда због изостанка, пресуда на основу признања и пресуда на основу одрицања), односно правноснажна мериторна решења – платни налог и решење у парницама због сметања државине, правноснажно решење којим се поступак окончава одбацивањем тужбе и правноснажно решење којим се поступак окончава одбацивањем жалбе као недопуштене. Парнични поступак који је окончан судским поравнањем, не може бити подобан за подношење овог ванредног правног лека јер је исти дозвољен само у случају када је парница окончана мериторном судском одлуком. Понављање поступка представља најважнији ванредни правни лек, имајући у виду разлоге због којих се може изјавити и рокове у којима се може поднети. Ванредни правни лекови имају за циљ да суд побијану одлуку стави ван снаге и да донесе нову одлуку у складу са стварним стањем и у складу са законом. Као последица усвајања захтева за понављање поступка наступа укидање правноснажне пресуде и поновно одлучивање о тужбеном захтеву. Предлог за понaвљање поступка је ванредан, несуспензиван, ремонстративан, двостран и ограничен правни лек. Закон говори о понављању поступка који је одлуком суда правноснажно завршен. Тиме он представља ванредни правни лек. То значи да се предлогом побијају одлуке којима је правноснажно окончан парнични поступак, а то су пре свега пресуде, али и решења којима се тужба или жалба одбацује, односно решења којима се поступак правноснажно окончава – решења у парницама због сметања поседа и платног налога. Предмет побијања могу бити мериторне пресуде, пресуде


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In