Правилна припрема понуда и упутство о поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки

Аутор чланка
У поступку јавне набавке, понуђач посебну пажњу мора посветити припремању понуде. О томе говоримо у овом тексту, уз детаљан осврт на поступак издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки Припремање понудa представља сложен и одговоран посао за понуђаче који учествују у поступку јавне набавке. Понуда се припрема тако да буде усклађена са важећим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом наручиоца. Стога је основни предуслов за правилну припрему понуда конкурсна документација наручиоца, коју је наручилац сходно члану 61. Закона о јавним набавкама дужан да припреми тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Сходно члану 3. ст. 1. тач. 33) овог закона, прихватљива понуда је она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Сходно члану 10. овог закона, наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију и не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. Имајући све наведено у виду, наручилац је дужан да обезбеди што је могуће више конкурентних понуда ради поштовања начела обезбеђења конкуренције и прибављања најповољније понуде. У том смислу, и за наручиоца и за понуђача једнако је важно да свака достављена понуда у поступку јавне набавке буде прихватљива. Стога је последњим изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 68/15) наручиоцима омогућено да поступак припремања понуде поједноставе тако што у одређеним случајевима, сходно члану 77. ст. 4. овог закона, могу одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In