Правни лекови у извршном поступку кроз судску праксу привредних судова

Аутор чланка
ЖАЛБЕНИ РАЗЛОЗИ ЗА ПОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ Законом о извршењу и обезбеђењу такса­тивно су прописани разлози на основу којих извршни дужник може жалбом да побија ре­шење о дозволи извршења. Из образложења: У конкретној правној ствари решење о из­вршењу је донето на основу извршне исправе – плана реорганизације у стечајном поступку, чије усвајање је решењем потврдио суд. Одред­бом члана 41. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015) прописане су врсте извршних исправа, међу којима је, под тачком 5. став 1. овог члана, прописано да из­вршна исправа јесте план реорганизације у стечајном поступку, чије је усвајање решењем потврдио суд. Одредбом члана 74. Закона о извршењу и обезбеђењу таксативно су прописани разлози на основу којих извршни дужник може жал­бом да побија решење о дозволи извршења, а с обзиром на то да изјављени жалбени разлози, изнети од стране извршног дужника, да посто­ји могућност продаје дела непокретности из­вршног дужника, не спадају међу разлоге који су прописани наведеним чланом 74. Закона о извршењу и обезбеђењу, решење првостепеног суда је донето правилно и у свему у складу са одредбом члана 84. Закона о извршењу и обезбеђењу. (Решење Привредног суда у Пожаревцу, Ии. 75/17 од 16. 3. 2017, потврђено Решењем Привредног апелационог суда у Београду, Иж. 673/17 од 11. 5. 2017) РАЗЛОЗИ ЗА ПОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ Део решења у коме је извршни дужник обавезан да намири новчано потраживање, може да се побија само ако потраживање из веродостојне исправе није настало или није доспело, ако је у веродостојну исправу унет неистинит садржај, ако је обавеза из веродо­стојне исправе испуњена или на други начин престала да постоји или ако је потраживање застарело. Из образложења: Законом о извршењу и обезбеђењу детаљ­но су регулисани разлози за побијање решења о извршењу на основу веродостојне исправе од стране извршног дужника. Одредбом члана 89. Закона о извршењу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In