Располагање имовином велике вредности с посебним освртом на кредитне послове

Аутор чланка
У пракси постоје бројне недоумице у погледу примене института имовине велике вредности, како у погледу самог одређивања ове имовине, тако и у области примене овог института. Тумачења која се јављају у правној теорији овим поводом често нису у довољној мери утемељена у правној пракси нити заснована на правилном тумачењу целокупног правног система     Вишегодишња примена Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – други закон и 5/15, у даљем тексту: Закон) довела је до низа недоумица у вези с правним институтима било да су они уведени овим законом било да су на различите начине модификовани у односу на претходна законска решења. Један од тих института јесте и институт имовине велике вредности привредног друштва прописан члановима 470–473. Закона који се примењује како на акционарска друштва, тако и на друштва са ограниченом одговорношћу. У вези са институтом имовине велике вредности недоумице се јављају како у погледу самог одређивања имовине велике вредности, тако и у области његове примене. Тумачења која се јављају у правној теорији овим поводом често нису у довољној мери утемељена у правној пракси нити заснована на правилном тумачењу целокупног правног система. Стога ћемо у овом тексту покушати да одговоримо на нека од постојећих питања уз пружање одговарајућих коментара на потребним местима. Посебан проблем који смо уочили у пракси јесте третман овог института у вези с кредитним пословима и средствима обезбеђења по тим пословима, те је дужна пажња у даљем тексту посвећена управо овим пословима и различитим виђењима могућих разрешења спорних ситуација.   Одређивање појма имовине велике вредности привредног друштва У члану 471. Закон предвиђа да уколико привредно друштво стиче, односно располаже имовином чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке о томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине привредног друштва исказане у последњем годишњем билансу стања, сматра се да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти