Седнице Скупштине акционарског друштва

Аутор чланка
Скупштина акционарског друштва представља његов највиши орган. Она одлучује о најважнијим питањима, као што и бира и разрешава Надзорни одбор у случају дводомног управљања или једног или више директора, односно Одбор директора у случају једнодомног управљања. Рад Скупштине одвија се на седницама, па су посебно важне оне одредбе Закона о привредним друштвима које се односе на исте.   Седнице Скупштине акционарског друштва могу бити редовне или ванредне. Редовна седница одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године, док се ванредне седнице одржавају по потреби, као и када је то одређено Законом о привредним друштвима или статутом самог акционарског друштва. Право учешћа на седници имају они акционари који су то својство имали на дан акционара. Дан акционара пада на десети дан пре дана одржавања седнице. Рецимо, уколико је седница заказана за 26. јун, дан акционара пада на 16. јун, као десети дан пре дана одржавања седнице, с тим што се сам дан одржавања не рачуна. Само они акционари који су имали то својство на дан акционара имају право да учествују у раду седнице Скупштине и то сходно броју акција које су поседовали на дан акционара. Тако, акционар који је стекао акције након дана акционара, а пре дана одржавања седнице Скупштине, нема право да учествује у њеном раду, док то право има бивши акционар уколико му је статус акционара престао након дана акционара, а пре дана одржавања седнице. Такође, уколико је акционар на дан акционара поседовао 300 акција, а до одржавања седнице стекне још 200 акција, има право на 300, а не на 500 гласова. Седница Скупштине одржава се по правилу у седишту друштва, међутим, Одбор директора, односно Надзорни одбор, ако је управљање друштвом дводомно, може да одлучи да се седница Скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице. Ово


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In