Супарничарство кроз судску праксу привредних судова

Аутор чланка
Супарничарство представља процесноправну заједницу која подразумева да у истом поступку више лица буде на страни тужиоца или туженог, односно да више лица једном тужбом може да тужи или да буде тужено. У наставку су издвојени новији примери из судске праксе привредних судова који се односе на  овај сложени процесни институт.   Испуњени су услови за прекид парничног поступка само у односу на првотуженог уколико исти буде брисан из Регистра привредних субјеката као неактиван субјект. Из образложења: Одредбом члана 222. став 1. тачка 4. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 55/2014) прописано је да суд утврђује прекид поступка кад странка која је правно лице престане да постоји, односно када надлежни орган правоснажно одлучи о забрани рада. У складу са одредбом члана 209. Закона о парничном поступку, сваки супарничар је у парници самостална странка и његове радње или пропуштање не користе нити штете другим супарничарима. Првостепени суд је донео решење о прекиду парничног поступка у односу на првотуженог Задружног предузећа ***  јер је исти као неактиван субјект брисан из Регистра привредних субјеката дана 21. 6. 2018. године. Друготужени, као физичко лице, уложио је жалбу на наведено решење о прекиду поступка наводећи да је суд био дужан да прекине поступак и у односу на њега. Правилна је и на закону заснована одлука првостепеног суда јер се иста заснива на правилној примени одредаба члана 222. став 1. тачка 4) Закона о парничном поступку, које прописују прекид поступка као последицу престанка правног лица. Нису били испуњени услови за прекид поступка у односу на друготуженог Д. М. као физичког лица, јер се поступак према њему може спровести имајући у виду да је тужба поднета због пробоја правне личности, да је друготужени био законски заступник првотуженог у време закључења правног посла, који у случају злоупотребе одговара за обавезе друштва. (Решење Привредног суда у Пожаревцу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти