Застарелост потраживања кроз новију судску праксу привредних судова

Аутор чланка
Институт застарелости је стари институт грађанског права који је и данас актуелан и присутан у судској пракси, узимајући у обзир убрзани правни промет, односно промет добара и услуга. Посебно се издвајају питања о времену потребном за застарелост потраживања према предузетнику, о почетку рачунања рока застарелости и прекиду застарелости, али и друга питања.      ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗ ПРИВРЕДНОГ ОДНОСА ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА, ОДНОСНО ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ РАДИ СТИЦАЊА ДОБИТИ ОСНИВА РАДЊУ И САМОСТАЛНО ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ, ЗАСТАРЕВА У РОКУ ОД 10 ГОДИНА, ОДНОСНО У ОПШТЕМ ЗАСТАРНОМ РОКУ.   Из образложења: Одредбом члана 371. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93) прописано је да потраживања застаревају за десет година, ако законом није одређен неки други рок застарелости. У конкретном случају ради се о потраживању привредног друштва према предузетнику из привредног односа изношења и депоновања комуналног отпада, за коју услугу је тужилац туженом, као кориснику услуге, месечно уредно достављао рачуне. Учесници тог привредног односа су привредно друштво коме је поверено обављање послова комуналне делатности сакупљања, одвоза и одлагања комуналног чврстог отпада на територији Града Смедерева и предузетник, односно физичко лице које је ради стицања добити основало радњу и самостално обавља делатност. То значи да се ради о потраживању правног лица према физичком лицу јер предузетник свој субјективитет исказује кроз субјективитет власника – оснивача. Одредбом члана 83. став 1. Закона о привредним друштвима прописано је да је предузетник пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са Законом о регистрацији. Из цитиране одредбе члана 83. став 1. Закона о привредним друштвима проистиче да је предузетник физичко лице које обавља регистровану делатност, а не правно лице. Како тужени није правно лице, то се на потраживање тужиоца не може применити одредба члана 374. Закона о облигационим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти